header("Access-Control-Allow-Origin: *"); header('Set-Cookie: cross-site-cookie=name; SameSite=None; Secure'); Ajuntament de Cassà - Acords Ple 31 de novembre 2019

04 12 2019 Resum pleResum del Ple ordinari corresponent al mes de novembre, en el que es tracten diferents acords i propostes. Podeu consulta l'ordre del dia aquí.

1. Aprovar l'acta del Ple extraordinari de 21/10/2019
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

2. Aprovar l'acta del Ple municipal de 31/10/2019
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

3. Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2019/2097 al 2019/230
Es ret compte.

4. Ratificar el decret judicial 424/2019 acordat en acta de conciliació aprovant el pagament de 4.000 € a la Sra. Riera com a indemnització. Es resolen les reclamacions laborals d'una antiga educadora mitjançant un procediment de conciliació judicial.
S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 8 abstencions (ERC)

5. Aprovar la comptabilitat de la Sra. Isabel Zapata. Es demana l'autorització de comptabilitat de l'activitat laboral a l'Ajuntament amb una segona activitat pública com és preceptiu.
S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 8 abstencions (ERC)

6. Aprovació de l'addenda del Conveni per a la Pal·liació de la Pobresa Energètica del Consell Comarcal del Gironès per a les anualitats 2020 i 2021. Es tracta de prorrogar aquest projecte que ha incrementat el nombre de casos atesos.
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

7. Aprovar el Conveni de Delegació al Consell Comarcal de Gironès per a la Prestació del Servei d'Explotació de la deixalleria de Cassà de la Selva. Renovació de la delegació del servei.
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

8. Aprovar la regularització dels preus del contracte de recollida i transport de residus i neteja viària del contractista SELSA per l'any 2019. Es regulen els preus d'acord amb el contracte.
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

9. Donar compte de l'informe PMP 2T 2019. Els informes preceptius del Període Mig de Pagament, que mitjançant un pla de tresoreria, garanteix el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
Es ret compte.

10. Donar compte de l'informe de morositat 2T 2019. Complementari al PMP del 2n trimestre, es detalla la morositat durant el període.
Es ret compte.

11. Donar compte de l'informe PMP 3T 2019
Es ret compte.

12. Donar compte de l'informe de morositat 3T 2019
Es ret compte.

13. Moció per la commemoració 25 de novembre del dia internacional contra la violència envers les dones. Aquesta moció la porten a Ple tots els grups municipals del consistori.
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

14. Proposta d'acord del Grup Municipal d'ERC en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya.
S'aprova per 16 vots a favor (JuntsXCassà + ERC) i 1 vot en contra (PSC)

15. Informes d'Alcaldia i regidors.
L'àrea d'esports presenta la campanya de La Martaó entre altres temes, (veure foto)

16. Precs i preguntes.
El cap de l'oposició i altres regidors fan preguntes i proposen qüestions que responen els responsables de les àrees.