Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de setembre 2018

2018 10 pleoctubreResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 27 de setembre de 2018. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ.

1.- APROVACIÓ ACTA PLE DE 26/07/2018.

Aprovada per unanimitat. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCAT)

 

2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2018DECR000928 A 2018DECR001208. No hi ha votació, només es dona compte.

 

3.- CREACIO CONSELL SECTORIAL JUTGE DE PAU.

Aprovada per unanimitat. 13 vots a favor (7 ERC +  6 PDCAT)

 

4.- RATIFICACIÓ DISSOLUCIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO.

Aprovada per unanimitat. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCAT)

 

5.- COMMEMORACIÓ FETS U D'OCTUBRE 2017.

Aprovada per unanimitat. 13 vots a favor (7ERC + 6 PDCAT)

 

6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRA LOCAL ORDINÀRIA D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM A L'HOSPITAL GERIÀTRIC SANT JOSEP.

Aprovada per unanimitat. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCAT)

 

7.- APROVACIÓ VERIFICACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 14 DEL POUM DE CASSÀ DE LA SELVA DE DIVERSOS ARTICLES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES.

Aprovada per unanimitat. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCAT)

 

8.- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ I VIES PÚBLIQUES.

Aprovada amb 7 vots a favor d'ERC i 5 vots en contra del PDeCAT.

 

9.- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS.

Aprovada per unanimitat. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCAT)

 

10.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 4/2018 PRESSUPOST AJUNTAMENT 2018.

Aprovada amb 7 vots a favor d'ERC i 5 vots d'abstenció del PDeCAT.

 

11.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 2/2018 PRESSUPOST RESIDÈNCIA 2018.

Aprovada per unanimitat. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCAT)

 

12.- DECLARACIÓ DE CONCURRÈNCIA PER BONIFICACIONS ICIO.

Aprovada per unanimitat. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCAT)

 

13.- DONAR COMPTE DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE TRESORERIA. No hi ha votació, només es dona compte.

 

14.- DONAR COMPTE MOROSITAT 2N TRIMESTRE. No hi ha votació, només es dona compte.

 

15.- DONAR COMPTE INFORME PMP 2N TRIMESTRE 2018. No hi ha votació, només es dona compte.

 

16.- INFORMES D'ALCADIA I REGIDORS

 

17.- PRECS I PREGUNTES