Resum dels acords del Ple Municipal ordinari d'abril 2018

2018 5 plemunicipalResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 26 d'abril de 2018. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ.

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 22 de febrer de 2018. APROVAT PER UNANIMITAT

2. Donar compte dels decrets d’alcaldia de data 12 de març de 2018 (decret 2018/301) a 05 d’abril de 2018 (decret 2018/430). ES DONA COMPTE

SECRETARIA

3. PRP2018/600 Adhesió a la Central de Contractació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local. APROVAT PER UNANIMITAT

4. PRP2018/616 Dació de comptes al Ple municipal de sentències que afecten a l'Ajuntament de Cassà de la Selva. ES DONA COMPTE

MEDI AMBIENT

5. PRP2018/686 Aprovació inicial projecte executiu de prevenció d'incendis forestals de Cassà de la Selva. APROVAT PER UNANIMITAT

RECURSOS ECONÒMICS

6. PRP2018/617 Informe morositat i PMP 1r trimestre 2018. ES DONA COMPTE

7. PRP2018/618 Informe PMP 1r trimestre 2018. ES DONA COMPTE

8. PRP2018/679 Modificació de crèdit 3TC 1/2018. ES DONA COMPTE

9. Informes d’alcaldia i regidors

10. Precs i preguntes