Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de febrer del 2018

2018-1 pleResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 22 de febrer de 2018. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ. 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 19 de desembre de 2017 (PLE2017/14). APROVAT PER UNANIMITAT

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 19 de gener de 2018 a 7 de febrer de 2018 (núm. 2018/42 al 2018/130). ES DONA COMPTE

 

SECRETARIA

3. PRP2018/264 Registre d'interessos de membres electes i la publicitat al portal de transparència en relació als alts càrrecs. APROVAT PER UNANIMITAT

 

RECURSOS ECONÒMICS

4. PRP2018/144 Informe morositat 4t trimestre 2017. ES DONA COMPTE

5. PRP2018/145 Informe PMP 4t Trimestre 2017. ES DONA COMPTE

6. PRP2018/159 Donar compte de l'informe d'intervenció del compliment de l'estabilitat pressupostaria, regla de despesa i nivell de deute del quart trimestre de 2017. ES DONA COMPTE

7. PRP2018/208 Donar compte de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2017. ES DONA COMPTE

8. PRP2018/209 Donar compte de l'informe d'intervenció de compliment de l'estabilitat pressupostaria, regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost 2017. ES DONA COMPTE

9. PRP2018/210 Donar compte de l'informe d'intervenció de compliment dels criteris previstos en inversions financerament sostenibles en l'exercici 2017. ES DONA COMPTE

10. PRP2018/218 Modificació de crèdit per aplicació del destí del superàvit 2017 (3SC 1/2018). S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DEL PDECAT

11. PRP2018/203 Donar compte de l'informe de control posterior i financer de l'exercici 2016 de l'ajuntament i de la residència. S'APROVA PER UNANIMITAT

 

URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT

12. PRP2018/212 Aprovació inicial del projecte d'obra local ordinària de reforma dels carrers del cas antic (FASE III): carrers d'Avall, Plaça Sant Pere i carrer del Reverend Joaquim Bosch. S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DEL PDECAT

 

CULTURA I JOVENTUT

13. PRP2018/94 Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per ampliar hores de servei al projecte de professionals compartits 2016-2019. S'APROVA PER UNANIMITAT

14. PRP2018/206 Aprovació del Reglament del servei d'Escola Municipal de Música Pere Mercader. S'APROVA PER UNANIMITAT

 

15. Informes d’Alcaldia i Regidors

16. Precs i preguntes