Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de juliol 2017

Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 27 de juliol de 2017. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUI

 

ORDRE DEL DIA

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

Primer.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data25 de maig de 2017 (PLE2017/5). APROVAT PER UNANIMITAT

Segon.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 7 de juny de 2017 al 12 de juliol de 2017 (núm. 2017/551 al 2017/710). ES DÓNA COMPTE

 

RECURSOS HUMANS

Tercer.- PRP2017/1112 Donar compte al Ple dels decrets d'alcalde i secretari accidental. ES DÓNA COMPTE

 

SECRETARIA

Quart.- PRP2017/1094 Donar compte resolució judicial. Recurs Ordinari 13/2009 interposat per Josep Font Guibas. ES DÓNA COMPTE

Cinquè.- PRP2017/1116 Aprovar festes locals any 2018. APROVAT PER UNANIMITAT

 

URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT

Sisè.- PRP2017/1115 Proposta per a la modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres. APROVAT PER UNANIMITAT

Setè.- PRP2017/1128 Aprovació definitiva del conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i BREPE, S.L.U. APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DEL PDeCAT

Vuitè.- PRP2017/1166 Aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm. 13 del POUM de Cassà de la Selva. APROVAT PER UNANIMITAT

Novè.- PRP2017/1168 Aprovació inicial del conveni administratiu entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i l'entitat mercantil BREPE, SLU del règim d'utilització municipal del carrilet. APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DEL PDeCAT  

Desè.- PRP2017/1196 Proposta acord d'aprovació definitiva de l'addenda al conveni urbanístic referent al desenvolupament del sector de millora urbana "PMU B04, carrer de la Selva, de data 1 de setembre de 2011. APROVAT PER UNANIMITAT

 

RECURSOS ECONÒMICS

Onzè.- PRP2017/1073 Declaració de concurrència per bonificacions ICIO. APROVAT PER UNANIMITAT

Dotzè.- PRP2017/1162 Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3TC 3/2017 del pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 2017. APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DEL PDeCAT

 

MOCIONS I PROPOSTES

Tretzè.- PRP2017/1169 Moció presentada pels grups municipals d’ERC i PDeCAT de suport al Correllengua 2017. APROVADA PER UNANIMITAT

 

Catorzè.- Informes d’Alcaldia i Regidors

Quinzè.- Precs i preguntes

 

Escolteu la gravació del Ple Municipal a Ràdio Cassà