Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de març 2017

Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 30 de març de 2017. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà.

ACTES PENDENTS D’APROVAR

Primer.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 23 de febrer de 2017 (PLE2017/2). APROVAT PER UNANIMITAT

Segon.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 14 de febrer al 16 de març de 2017 (decrets núm. 2017/103 al 2017/199). ES DÓNA COMPTE

 

SECRETARIA

Tercer.- PRP2017/288 Ratificació de la dissolució del Consorci de Comunicació Local. APROVAT PER UNANIMITAT

Quart.- PRP2017/393 Dació de comptes Sentència 14/2017 del Jutjat de Social 2 de Girona. ES DÓNA COMPTE

Cinquè.- PRP2017/434 Ratificar acord de la Junta de Govern Local d'aprovació de l'encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per a la licitació agregada per a la millora de l'eficiència energètica i reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que han estat prèviament planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES). APROVAT PER UNANIMITAT

 

URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT

Sisè.- PRP2017/387 Proposta d'acord de dació de compte al Ple de la Sentencia núm. 884/2016 en el Recurs Ordinari núm. 72/2014 del TSJC. ES DÓNA COMPTE

Setè.- PRP2017/398 Donar compte de la Sentència 278 del TSJC, Sala Contenciós administratiu, Secció 3a. de data 25 d'abril i establiment del quadre de reserves d'habitatge de protecció pública d'acord amb la legislació vigent. ES DÓNA COMPTE

Vuitè.- PRP2017/407 Aprovació inicial modificació puntual núm. 14 del POUM de Cassà de la Selva de diversos articles de les normes urbanístiques. APROVAT PER UNANIMITAT

 

RECURSOS ECONÒMICS

Novè.- PRP2017/257 Donar compte de la proposta 2017/239 de rectificació error material aprovació preus públics piscina municipal. ES DÓNA COMPTE

Desè.- PRP2017/323 Donar compte del decret d'alcaldia 2017/157 corresponent a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i del seu organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep i de l'informe d'intervenció en relació a la liquidació. ES DÓNA COMPTE

Onzè.- PRP2017/381 Donar compte de l'aprovació del preu públic per l'activitat "Creactiva't". ES DÓNA COMPTE

Dotzè.- PRP2017/349 Donar compte de l'Informe compliment estabilitat pressupostària i deute públic d'acord a l'apartat 7 de la DA16a del TRLRHL. ES DÓNA COMPTE

Tretzè.- PRP2017/383 Modificació Ordenança General de Preus Públics. S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT. 

Catorzè.- PRP2017/367 Aprovació inicial modificació de crèdit 3CE 1/2017. S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT.

Quinzè.- PRP2017/394 Aprovació preus públics patrocini Festival Solfejant. S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT.

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Setzè.- PRP2017/354 Adhesió nou sistema d'informació territorial xarxa SITMUN. APROVAT PER UNANIMITAT.

 

MOCIONS I PROPOSTES

Dissetè.- PRP2017/451 Moció de rebuig a la Sentència del TSJC: La justícia no és política. APROVAT PER UNANIMITAT.

 

Divuitè.- Informes d’Alcaldia i Regidors.

Dinovè.- Precs i preguntes.