Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de febrer 2017

Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 23 de febrer de 2017. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà. 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

Primer.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 26 de gener de 2017 (PLE2017/1). APROVAT PER UNANIMITAT

Segon.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 1 de gener al 14 de febrer de 2017 (Decrets núm. 2017/1 al 2017/103). ES DÓNA COMPTE

 

SECRETARIA

Tercer.- PRP2017/171 Proposta de modificació segona del Reglament Orgànic Municipal de l’ajuntament de Cassà de la Selva. APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS EN CONTRA DE CIU

Quart.- PRP2017/177 Proposta de modificació del nom del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) a grup municipal de Partit Demòcrata (PDeCAT). APROVAT AMB 7 ABSTENCIONS D'ERC I 6 VOTS A FAVOR DE CIU

Cinquè.- PRP2017/199 Proposta de desafectació de material divers per a la pràctica esportiva. APROVAT PER UNANIMITAT

 

URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT

Sisè.- PRP2017/170 Proposta d'aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 13, del POUM de Cassà de la Selva, de modificació de vialitat i Zona Clau C3 a la cruïlla del carrer Sant Martí amb el carrer Marçal de Trinxeria. APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT

Setè.- PRP2016/989 Proposta d’aprovació del Pla d’Obres de Manteniment i millora presentat per Funus Girona, SLU. APROVAT PER UNANIMITAT

 

RECURSOS ECONÒMICS

Vuitè.- PRP2017/57 Proposta d’aprovació inicial per la modificació de l’ordenança fiscal núm. 21. APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT

Novè.- PRP2017/169 Proposta d’aprovació dels preus públics de publicitat en els menús de les jornades gastronòmiques. APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT

Desè.- PRP2017/172 Donar compte de l'informe d'intervenció en relació a l'estabilitat pressupostaria, regla de la despesa i nivell de deute al quart trimestre de 2016. APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT

Onzè.- PRP2017/175 Proposta d’aprovació dels preus públics pel patrocini de la Fira del Tap. APROVAT PER UNANIMITAT

 

MOCIONS I PROPOSTES

Dotzè.- PRP2017/204 Moció d'adhesió al pacte nacional pel referèndum. APROVADA PER UNANIMITAT

 

Tretzè.- Informes d’alcaldia i regidors

Catorzè.- Precs i preguntes

Escolteu la gravació del Ple Municipal a Ràdio Cassà