Resum dels acords del Ple Municipal ordinari d'octubre

Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 28 d'octubre de 2016. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà. 

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR
Primer.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 5 de setembre de 2016. Aprovada per unanimitat.
Segon.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 20 de setembre al 19 d’octubre de 2016 (Decrets núm. 2016/741 al 2016/834). Es dóna compte dels decrets d'alcaldia.


SECRETARIA
Tercer.- PRP2016/1354 Proposta d’acord de modificació de l’Ordenança de foment de rehabilitació d'edificis i façanes. Aprovada per unanimitat.
Quart.- PRP2016/1355 Proposta d’acord d’aprovació inicial de modificació de l’Ordenança general de convivència ciutadana i via pública. Aprovada per unanimitat.
Cinquè.- PRP2016/1356 Proposta d’acord d’aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions, tancament de solars i execució de voreres. Aprovada per unanimitat. 
Sisè.- PRP2016/1372 Proposta d’acord d’aprovació del conveni de col·laboració per a la promoció econòmica i desenvolupament local. Aprovada per unanimitat.


URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT
Setè.- PRP2016/1343 Proposta d’acord d’aprovació del conveni marc de delegació entre l'Ajuntament i el CC del Gironès per a la renovació del parc de contenidors. Aprovada amb 7 vots a favor dels regidors d'ERC i 5 vots d'abstenció dels regidors de CIU.
Vuitè.- PRP2016/1352 Proposta d’acord d'aprovació provisional de la modificació puntual núm. 12 del POUM de Cassà de la Selva d’instal·lacions forestals a cel obert en sòl no urbanitzable. Aprovada per unanimitat.


RECURSOS ECONÒMICS
Novè.- PRP2016/1341 Proposta d’acord d’aprovació inicial de les modificacions de crèdit 3CE 8/2016 i 3SC 2/2016 del Pressupost de l'Ajuntament 2016. Aprovada amb 7 vots a favor dels regidors d'ERC i 5 vots d'abstenció dels regidors de CIU.
Desè.- PRP2016/1347 Proposta d’acord de modificació de les OOFF 2017. Aprovada amb 7 vots a favor dels regidors d'ERC i 5 vots d'abstenció dels regidors de CIU.

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Onzè.- PRP2016/1382 Proposta d’acord d’aprovació de les Bases del Mercat de Nadal. Aprovada per unanimitat.

 

PROPOSTA URGENT

Dotzè. - PRP2016/1233 Moció de suport a tots els representants institucionals per defensar el procés democràtic de Catalunya. Aprovada per unanimitat.


Tretzè.- Informes d’Alcaldia i Regidors.
Catorzè.- Precs i preguntes.