Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de setembre

Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 29 de setembre de 2016. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà. 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

Primer.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 28 de juliol de 2016 (PLE2016/8). Aprovada per unanimitat. 

Segon.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 22 de juliol de 2016 al 19 de setembre de 2016 (Decrets núm. 2016/586 al 2016/740). Es dóna compte dels decrets d'alcaldia.

 

RECURSOS ECONÒMICS

Tercer.- PRP2016/1196 Donar compte de l'informe d'intervenció en relació a l'estabilitat pressupostaria i al estat del deute del segon trimestre de 2016. Es dóna compta de l'informe.

Quart.- PRP2016/1200 Aprovació definitiva del compte general de l'ajuntament de Cassà de la Selva de l'exercici 2015. Aprovada per unanimitat.

Cinquè.- PRP2016/1201 Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 3CE 7/2016 i 3TC 2/2016 del pressupost de l'Ajuntament 2016. Aprovada amb 6 vots a favor dels regidors d'ERC i 6 vots d'abtenció dels regidors de CIU. 

Sisè.- PRP2016/1182 Refinançament de préstecs. Aprovada per unanimitat. 

Setè.- PRP2016/1204 Reconeixement extrajudicial de crèdits al pressupost de l'exercici 2016. Aprovada per unanimitat.

 

ARXIU, GESTIÓ DOCUMENTAL I NOVES TECNOLOGIES

Vuitè.- PRP2016/1192 Ratificació de l'aprovació del preu públic per al taller Com organitzar conservar les nostres fotografies de l'àlbum familiar. Aprovada per unanimitat.

 

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

Novè.- PRP2016/173 Amortització plaça d'infermeria. Aprovada per unanimitat.

Desè.- PRP2016/174 Aprovar plus de coordinadora Sra. Judith Morera. Aprovada per unanimitat.

Onzè.- PRP2016/178 Plus disponibilitat. Aprovada per unanimitat.

 

URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT

Dotzè.- PRP2016/1066 Proposta d'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió de prestació de servis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per al període 2016-2018. Aprovada per unanimitat. 

Tretzè.- PRP2016/1217 Verificació del Text refós de la Modificació Puntual núm. 10 del POUM de Cassà de la Selva per a l'exclusió de Can Limbo ( Ca La Tàlia) del catàleg de Béns protegits de Cassà de la Selva. Aprovada per unanimitat.

 

RECURSOS HUMANS

Catorzè.- PRP2016/1206 Modificació RLT. Aprovada amb 6 vots a favor d'ERC i 6 vots d'abstenció de CIU.

 

SECRETARIA

Quinzè.- PRP2016/1135 Aprovació calendari obertura comercial 2017. Aprovada per unanimitat.

Setzè.- PRP2016/1205 Nova denominació per a l'Escola de Música de Cassà de la Selva. Aprovada per unanimitat. 

Dissetè.- PRP2016/1233 Moció conjunta dels grups municipals d'ERC i CIU per una administració socialment responsable. Aprovada per unanimitat. 

 

Divuitè.- Informes d’Alcaldia i Regidors

Dinovè.- Precs i preguntes

Escolteu la gravació del Ple Municipal a Ràdio Cassà