Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de juliol

2016-7 plejuliolResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 28 de juliol de 2016. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà.

ACTES PENDENTS D’APROVAR

 • Primer.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 26 de maig de 2016. APROVADA PER UNANIMITAT
 • Segon.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Ple municipal de data 30 de maig de 2016. APROVADA PER UNANIMITAT
 • Tercer.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 30 de juny de 2016. APROVADA PER UNANIMITAT

 


SECRETARIA

 • Cinquè.- PRP2016/119 Creació de la plaça de cap de servei de gestió de les persones. APROVADA PER UNANIMITAT
 • Sisè.- PRP2016/937 Aprovació festes locals 2017. APROVADA PER UNANIMITAT
 • Setè.- PRP2016/945 Moció del grup d’ERC a favor de la reforma horàriaAPROVADA PER UNANIMITAT

 

URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT

 • Vuitè.- PRP2016/946 Proposta del regidor d'urbanisme d'aprovació provisional de la modificació puntual núm. 11 del POUM de Cassà de la Selva de regularització dels límits i ordenació bàsica del PMU B02; límits dels PMU A08, PMU A09 i PMU B01 i alineacions dels carrers Conill, Verneda i Folch i Torres. APROVADA PER UNANIMITAT


RECURSOS ECONÒMICS

 • Novè.- PRP2016/943 Informe trimestral de morositat 2n trimestre. ES DÓNA COMPTE
 • Desè.- PRP2016/944 Informe en relació al període mig de pagament a proveïdors del segon trimestre del 2016. ES DÓNA COMPTE
 • Onzè.- PRP2016/947 Modificació OOFF núm. 26 reguladora dels preus públics per assistència a la Llar d'Infants. APROVADA PER 6 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Dotzè.- PRP2016/951 Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3CE 5/2016 del Pressupost de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 2016. APROVADA PER 6 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Tretzè.- PRP2016/962 Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3CE 6/2016 del pressupost de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 2016. APROVADA PER 6 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU


RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

 • Catorzè.- PRP2016/106 Plus coordinadora D.M. APROVADA PER UNANIMITAT
 • Quinzè.- PRP2016/115 Plus coordinadora M.P.LL. APROVADA PER UNANIMITAT

 

 • Setzè.- Informes d’Alcaldia i Regidors.
 • Dissetè.- Precs i preguntes.