• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

logo blau aj1- Aprovació acta ple de 28/03/2019

Aprovat per unanimitat

 

2- Aprovació acta ple 01/04/2019, sessió extraordinària

Aprovat per unanimitat

 

3- Donar compte de decrets d'alcaldia núm 2019/582 a 2019/755

 

4- Atorgar la compatibilitat a la Sra. Mònica Ricou

Aprovat per unanimitat

 

5- Proposta d'acord de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament

7 vots a favor (ERC) i 6 abstencions (PdCat)

 

6- Modificació plantilla i RLT Residència Geriàtrica Sant Josep

Aprovat per unanimitat

 

7- Aprovació pla manteniment cementiri any 2019 presentat per Funus Girona SLU

Aprovat per unanimitat

 

8- Aprovació sol·licitud i memòria del programa de subvencions de projectes singulars que afavoreixen una economia baixa en carbó en el marc del PO FEDER de creixement sostenible 2014-2020

Aprovat per unanimitat

 

9- Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual número 17 del POUM de Cassà de la Selva

Aprovat per unanimitat

 

10- Aprovació conveni urbanístic Germans Cañet Xirgu SL, Josep Font Guibas i Ajuntament

Aprovat per unanimitat

 

11- Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de l'arrendament de la finca de la carretera Provincial, 25-27 antiga Fàbrica Rich Xiberta per a aparcament públic

Aprovat per unanimitat

 

12- Aprovació definitiva del projecte executiu de prevenció d'incendis

Aprovat per unanimitat

 

13- Ratificació dissolució CILMA

Aprovat per unanimitat

 

14- Aprovació inicial modificació de crèdit 3SC_01_2019

Aprovat per 7 vots a favor (ERC) i 6 abstencions (PDCAT)

 

15- Aprovació inicial modificacions de crèdit 3SC 01/2019 i 3CE 01/2019 Pressupost de la residència geriàtrica Sant Josep

7 vots a favor (ERC) i 6 en contra (PdCAT)

 

16- Bonificació IBI per lloguer social

Aprovat per unanimitat

 

17- Aprovació adhesió pacte en contra la segregació escolar a Catalunya 2019

Aprovat per unanimitat

 

18- Donar compte pla anual control financer 2019

 

19- Informes d'alcaldia i regidors

 

20- Precs i preguntes

 

 

ple1- Aprovació de l'acta anterior

Aprovada per unanimitat (12 vots a favor. 5 PdCAT i 7 ERC)

 

2- Donar compte de decrets d'alcaldia núm. 2019/349 a 2019/581

 

3- Programa d'actuació per l'impuls del cicloturisme i la mobilitat sostenible en sòl no urbanitzable

Aprovació del programa per impulsar el cicloturisme i la mobilitat sostenible a Cassà de la Selva, amb incorporació de més rutes ciclistes.

Aprovada per unanimitat (12 vots a favor. 5 PdCAT i 7 ERC)

 

4- Modificació puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de modificació del traçat d'un tram del camí públic del Veïnat d'Esclet (Polígon 11, parcel·la 9005)

Pas endavant per a la modificació puntual del POUM de Cassà de la Selva. Aprovat per unanimitat (12 vots a favor. 5 PdCAT i 7 ERC)

 

5- Conveni urbanístic amb l'entitat mercantil BREPE SLU i MARCOS ESTEVE PANELLA I ANDREU JUANALS FUSTER per a la modificació del POUM de Cassà de la Selva respecte el Pla de millora urbana PMU A01 Can Molinas

6- Conveni de cessió ús finca registral 8613 entre els carrers Primitiu Artigas, Doctor Robert i Hospital per l'aparcament públic

7- Conveni de cessió ús finca registral 2699 al carrer Gospital per aparcament públic

Els punts 5,6 i 7 es debaten conjuntament. Es tracta de la cessió d'unes finques que permetran la utilització del sòl per aparcament públic. Hi podran estacionar una quarantena de vehicles.

Aprovat per unanimitat (12 vots a favor. 5 PdCAT i 7 ERC)

 

8- Aprovació del pla de Foment del Voluntariat. Dins el marc del Model català de voluntariat, en base a la Llei 22/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme, s'ha elaborat un pla per fomentar el voluntariat vinculat a les entitats, al nostre municipi, ja que el voluntariat i el teixit associatiu estan a la base de la construcció d'una societat forta i autònoma, capaç de generar respostes a les necessitats i inquietuds en multitud d'àmbits.

Aprovat per unanimitat (12 vots a favor. 5 PdCAT i 7 ERC)

 

9- Declaració concurrència per bonificacions ICIO

Aprovat per unanimitat (10 vots a favor. 5 PdCAT i 5 ERC)

 

10- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

Aprovat. 7 vots a favor (ERC) i 5 abstencions (PDCAT) 

 

11- Donar compte de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2018

 

12- Donar compte de l'informe de control permanent de compliment de l'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost 2018

 

13- Donar compte de l'informe d'omissió de la funció interventora de l'exercici 2018

 

14- Informe d'alcaldia i regidors

L'alcalde Martí Vallès explica que Cassà serà una vegada més seu del MIC, fa una valoració positiva del Racó del Joc i parla de l'assemblea que tindrà lloc el dilluns, dia 1 d'abril a la llar de Jubilats de Cassà.

 

15- Precs i preguntes

logo blau aj1- Aprovació de l'acta del Ple de 31/01/2019.

Aprovada per unanimitat. 5 vots de PdCAT + 7 vots d'ERC.

2- Aprovació acte del Ple sessió extraordinària de 07/02/2019 

Aprovada per unanimitat. 5 vots de PdCAT + 7 vots d'ERC.

3- Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2019/158 a 2018/348 

4- Autoritzar la compatibilitat de la Sra. Dolors Roser 

Aprovada per unanimitat. 5 vots de PdCAT + 7 vots d'ERC.

5- Aprovació de la tercera addenda del conveni de col·laboració de professionals compartits de Joventut amb el Consell Comarcal del Gironès pel 2019. L'alcalde Martí Vallès explica la importància del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès pel que fa als profesionals de Joventut compartits.

Aprovat per unanimitat (7 vots d'ERC + 5 vots de PdCAT)

6- Aprovació de la modificació no substancial del plànol de delimitació de Cassà de la Selva segons el que estableix la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals. Aprovat per unanimitat (7 vots d'ERC + 5 vots PdCat)

7- L'aprovació inicial del projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció en l'àmbit dels refugis de les Gavarres

El ple d’aquest dijous ha aprovat inicialment el projecte executiu de l’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció en l’àmbit dels refugis de les Gavarres. L’objectiu del projecte és definir els treballs que cal executar a la franja perimentral de baixa combustibilitat definida segons el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis forestals de Cassà de la Selva per tal de millor la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures de l’àmbit dels Refugis de les Gavarres.

Aprovat per unanimitat (7 vots d'ERC + 5 vots PdCat)

8- Aprovació per l'informe del seguiment del PAES de Cassà de la Selva

L’Ajuntament de Cassà es va adherir el març del 2012 a la iniciativa del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible

Es tracta d’una iniciativa europea, l’estratègia del 20/20/20, que suposa un compromís per treballar els següents aspectes i resoldre’ls abans del 2020.

  • Reducció d’un 20% o més del consum energètic
  • Reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en un 20% o més
  • Increment d’un 20% del consum d’energies renovables

És un compromís ambiciós que es pren en tot el municipi, deixant de banda el sector industrial, agrícola i ramader. Per tant, s’hi treballa sobretot des del sector dels serveis, la mobilitat i les llars particulars.

Tots els municipis adherits al pacte d’alcaldes  es comprometen a elaborar un pla per assolir els objectius. El pla d’acció del municipi de Cassà de la Selva consta de 62 accions que suposen una reducció de 15.848 tones de CO2 per l’any 2020.

Aprovat amb 7 vots a favor (ERC) i 5 en contra (PdCAT)

9- Aprovació inicial modificació de Crèdit 3TC 1 2019

10- Declaració de concurrència per bonificacions ICIO

11- Donar compte morositat 4t Trimestre 2018

12- Donar compte PMP 4T Trimestre 2018

13- Informes d'alcaldia i regidors

14- Precs i preguntes