logo blau ajResum dels acords presos al Ple Municipal extraordinari del 28 de juny de 2019 en el qual s'aprova el nou cartipàs municipal. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ

 


1 – Periodicitat de les sessions plenàries. S'aprova que es celebrin l'últim dijous de cada mes, a les vuit del vespre en la Sala de Plens de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte, exceptuant el mes d'agost.

2 – CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT. S'acorda les següents comissions informatives de caràcter permanent:
1. Comissió informativa General de les propostes que s'inclouen en l'ordre del dia de les sessions plenàries.
2. Comissió informativa Especial de Comptes.
3. Comissions informatives sectorials:
- Seguretat i Protecció Civil.
- Cultura, Entitats i Festes.
- Esports.
- Educació i Ensenyament.
- Sanitat, Serveis Socials i Ciutadania.
- Urbanisme, Mobilitat, Medi Ambient, Via Pública.
- Promoció Econòmica
- Comunicació i Participació.
- Hisenda i Organització municipal.
- Joventut.
S'aprova amb els vots de govern i en contra els vots de l'oposició

3 – Constitució de la Junta de Govern Local. S'aprova amb l'abstenció de l'oposició

4 – Constitució del Consell de Govern. Igualment s'aprova amb l'abstenció de l'oposició

5 – Ratificació dels diferents decrets d'alcaldia de delegació d'atribucions i nomenaments de la Junta de govern. S'informa de la ratificació
A continuació, es distribueixen les atribucions als diferents regidors:

Robert Mundet i Anglada: Medi Ambient, Via pública i Veïnats
Joan Casabó Fuguet: Cultura i Promoció econòmica
Sílvia Martí Suñer: Ensenyament, Educació i Entitats culturals
Christian Cortés de la Fuente: Urbanisme
Núria Salvans Pérez: Serveis Socials, Salut i Ciutadania
Lourdes Martin Toro: Esports (equipaments i entitats esportives)
Joan Ignasi Gispert Lloveras :Hisenda i Organització municipal
Carla Matilla Rubirola: Joventut, Festes, Entitats i Comunicació
Marià Montsunyer González: Governació

6 – Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats. S'aprova la Composició d'Organisme Autònom. Residència Geriàtrica Sant Josep, la Societat municipal Gestió de Serveis Cassà SL, la Representació municipal a Consorcis i Fundacions, l'Agrupació de Defensa Forestal i Representació municipal a Consells Sectorials. L'oposició es manifesta contrària a la creació d'una vicepresidència del Patronat del geriàtric.

7 – Constitució dels grups municipals. S'aproven els tres grups. Junts per Cassà, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya a Cassà de la Selva. S'aprova per unanimitat.

8 – Determinació de retribucions i assistències dels membres de la Corporació. S'aprova la reducció del sou de l'alcalde a 45.000 € bruts, disponibilitats al 50% de tres regidors, que corresponen a Sílvia Martí, Carla Matilla i Marià Montsunyer. L'oposició es manifesta contrària a les disponibilitats i vota en contra.

9 – Aprovació del nombre i característiques del personal eventual. L'Alcalde explica que serà un Assessor de Govern que treballaria per totes les àrees i també què s'abaixa el seu sou a 25.000€ anuals bruts. També expressa a preguntes del cap de l'oposició, que les tasques les farà un membre del PSC i la seva feina serà per tot el govern. El punt s'aprova amb els vots a favor del govern i en contra els de l’oposició.