• Ajuntament de Cassà de la Selva

  Ajuntament de Cassà de la Selva

Consell de Govern

El Consell de Govern és un òrgan col·legiat municipal complementari. El seu objectiu és informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local i alhora trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de l'Ajuntament. 

 

REGLAMENT 

 • Està integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions genèriques i especials de l'Alcaldia i és presidit per l'Alcalde, a fi d'assolir la màxima eficàcia amb l'acció de Govern i en l'administració municipal. 
 • L'Alcalde pot demanar al personal funcionari o laboral de l'Ajuntament, així com també al personal extern contractat, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern per tal de tractar eficientment tots els assumptes. 
 • Les decisions del Consell de Govern no tenen caràcter resolutori i són només informatives o consultives. 
 • Per la validesa de les sessions es requereix l'assistència de la meitat més un dels membres. Els acords s'adopten per majoria simple, dirimint els empats a l'Alcalde amb el vot de qualitat. 

 

MEMBRES 

 • Martí Vallès Prats. Alcalde. Regidor de Governació, Participació Ciutadana i Sanitat.
 • Pau Presas Bertran. Primer tinent d'Alcalde. Regidor d'Hisenda i Organització Municipal. 
 • Eva Sáez Revuelta. Segona tinent d'Alcalde. Regidora de Serveis Socials i Educació.
 • Josep Ferrer Serra. Tercer tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Entitats i Festes.
 • Meritxell Rabionet Frigola. Quarta tinent d'Alcalde. Regidora d'Esports, Joventut i Comunicació.
 • Emili Mató Palós. Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat.
 • Joan Cañigueral Casellas. Regidor de Medi Ambient, Via Pública i Veïnats.

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

Les sessions se celebren a l'Ajuntament de Cassà de la Selva els dilluns a les 19 h de forma setmanal, excepte el mes d'agost que es considerarà vacacional. Aquestes sessions no són públiques.